Search form

Aposolo 4:5

Petoro meni kotora ena Yesura zazo kereninua.

5Pina atinu Yudara gita wai emare simaire lo ge gipai emare nukare Yerusalem nate ena auniwa awa.