Search form

Aposolo 4:7

7Auniro sewa aposolo eto aunai nusokarera puro bamuwa nusokare nana giti mokara dopewato atata wero sewa awa, “Ai meni nito soremi ema zabura wai awa kora watawito? Ara bera sesewato ewanana watai?”