Search form

Aposolo 4:9

9Nato ema zabura wai emo tani kokopai watanato, amira, ‘Ai meni nito soremi ema ei awa kora watawito?’ asero koto inoise nato atata inowa.