Search form

Aposolo 5

Ananiato Safairara uge.

1Ema zo noisonua zazo nuso Anania. Nu ara nuso Safairato ge uge weroto zebu nusoto emare potiwato ina moni potiwa pumuwato awa. 2Nuto ge sero tiroto ema meni moni agewa bezero agewa gege aposolo nana wanera potinua awa. 3Potinu Petoro meni atata wero senua awa, “Anania, Satan meni duba niso topetiro Ozana etete nitinoise zebu nisora zuma agewa bezasise sesi nogoro niniro da ago wamu wetesi? 4Zebu niso itaise sero giro duasa itamia. Ota noko ema enire potiro moni pupitasa, moni awa nine gege mama inosa. Ni nogoro tani awa dube potisesi? Ni eramare kota, Anuture opi sesesa awa.” 5Ago senu Anania meni ge awa niniro duro betenua awa. Ago wenu eni meni oziga awa niniro azu bamu wewa. 6Betenu mai seka itiwa ami eriro woi nuso mo meni dowero puro baro gowewa awa. 7Ago wewa 3 aua ago tepo wenu ara nuso meni tani kei awenua awa kaka gamu inoise kei awero sora toinua awa. 8Sora toinu Petoro meni atata wero senua awa, “Gire, nito zebu potewato zuma potera pupisewato, awa kaka ewe ni?” Ago atata wenu bama meni ego senua awa, “Kaka awa gege awa.” 9Ago senu giro Petoro meni ina ego senua awa, “Nito nogoro Tuara Ozana gaero gamu sero ge da sesewito? Iu niso gowetera mai dubu awa zeme-zemeke so be atune dopero itera. Are nukare ni da ago puro baro gowamunora.” 10Ago senu bama ami nuso nana tera ena duro betenua awa. Betenu mai seka dubu ami toiro ara betenu giro puro baro iu gowewa da amira gowewa awa. 11Are Yesura dubu ata ema eni dai oziga nusoto niniro azu bamubake wewa awa.

Aposolo meni tani putoure eni inoisowa.

12Aposolo meni tani putoure dainiro emara nana inoisowa. Nukare dapikarago Anutura ibu bamu amira osi zazo Solomonra amira duba da wero aunitinoisowa awa. 13Aunasara ema eni meni numorekare tairo nuai azu wewa. Ata ema bama meni numorekare gasara wititinoisowa. 14Are emare bamere dainiro-bake ami Yesu tuma diro nuso nana susumuro noisowa awa. 15Aposolo meni tani putoure inoise noiwa giro eni meni otao mamai nusokare yayare awa ebete ena sawa diro amira potitinoise ego sewa awa, “Ego itara Petoro meni ebete izima-sauma inoise nukare giro korawaise. Nu wana meni kaka kora wamu wamunoya, awa duga nuso meni enira nana semai ewanana warise.” Ago sero wewa awa. 16Nata pei-mamai Yerusalem zimuro itiwa amira ema bama dainiro meni aposolora nana kokouniwa awa. Nukare otao nusokare yayare bi mokara itai amire dai puro masara kora wasara kokopai wero susawisowa awa.

Angelo meni aposolo benai sora ena besenua.

17Nena ago ine kei awenu giro pris bamure ema numore dai itisowa, nukare Sadukayo dubura, nukare ami aposolo dubure kotumai waya puro nukare waya wamu sewa awa. 18Ago inoise aposolo dubu puro benai sora potiwa. 19Ago wewa awinoiwa pire Tuara angelo zo meni so be piero nukare uzumuro puro osero ego senua awa, 20“Nikare ibu bamura toiro ema dapikarago nuai sekara oziga ge kereniro baititinoise noiwo.” 21Ago senu nukare niniro pina gamu ibu bamura toiro ge tugata wewa awa.

Pris bamu ata ema dubu nuso ami poti dara niro giti kopi dubu ata Isreli ema babezinoma dapikarago awa zawa sewa auniwa awa. Auniro polis bamuro benai sora ena aposolo pumara marise sewa. 22Ago sewa polis meni baro benai sora ena kau wero giro ewesemuro ego sewa awa, 23“Nakare baro so be lok dai gamai iti genakare. Noko dia nukare so be dia dopero itera. Ata nakare so be piakaniro toiro ema kau wetenakare.” 24Ago sewa ibu bamura polis amira giti kopire pris babezinomare meni giwa te kaka wamu wenu, “Tani ei awa nogo wero pesunamunoi?” asewa awa. 25Ago toiwa ema zo meni kei awero ego senua awa, “Benai sora potitawa awa nukare ibu bamura mokara ena ema ge tugata inora owa, giwo.” 26Ago senu polisra giti kopi ami dubu nuso pumunu bamuro aposolo dubu wewetiro uzumuro puro muwa. Ema bama meni nukare aposolo dubu emo omata meni dai azu, nukare iwo pena-pana kaka wamu, saitiro puro muwa awa.

Aposolo meni giti kopira aunaira ena azu kaka wamu ge sewa.

27Nukare aposolo puro baro aunaira potiwa giti kopi dubura nana benaura dopewa pris bamu meni ge ego senua awa, 28“Nikare ema amira zazora ema bama ge tugata wai azu sisenakare. Ata nikare ge awa noko Yerusalem ena tugata wetewa ema bama pu sunare dago ninitara. Ago inoise ema Yesu doisera amira pasina awa namorekare potamu sero inowa.” 29Ago senu Petoro ata aposolo eni meni ina ego sewa awa, “Eramara ge dipinoise Anutura ge azu sai ine oko itia. 30Nikare Yesu ni pasinaira detewa betisia, nu awa apipie nasokaira Anutu meni awa-uzesi seka wero erisia awa. 31Eri Anutu meni soero nuso nana wana mera potiro Gita Wai Ema, o Soyai Ema nasokai potisia. Isreli ema nakai duba nasokai kapetenanakai pasina nasokai disamu sero ago wisia awa. 32Amira oziga awa nakare ata Ozana ami towenakare. Ozana awa Anutu meni ge nuso dipinowera amire potitinowia.” Ago sewa awa.

Gameliel nu otao mamai nuso meni aposolo iwo wai azu,

awa-diarise senua.

33Aposolo meni ago sewa niniro tini kapai waya puro aposolo damu sewa awa. 34Damu sewa, ata aunai nusokarera Farisayo zo itinua, zazo nuso Gameliel. Nu lo ge gipai ema zo. Ema bama dapikarago meni zazo nuso de ike nitinoise noisowa. Nune eriro polis meni aposolo puro ose kakame nara be pei-kaka ago itarise senu osewa, 35otao mamai nusore ego senua awa, “Isreli otao mamai naso, nikare ema awa waya wamu sero giro kotumuro baitiro amire wewo. 36Gita ema zo zazo nuso Tiudas ami kei awero ego senua awa, ‘Na putou bamubake naso nana itia.’ Ago senu ema 400 meni nuso nana bamuwa awa. Ata nu iwora wanera betenu dubu nuso bozewa bua nusokare tepo wenua awa. 37Ama be gavman meni ema bamera zazo gainoiwa be amire Galilaya zebura ema zo zazo nuso Yuda ami kei awero noisonua. Nune ema eni uzumunu nu ama ganinoisowa. Ago wenu nu dewa betenu dubu nuso bozewa awa. 38Are ema emire ge ego sana niniu. Nikare ema dubu ei awa waya oko wawe. Dou nuare. Ge tugata inowera, o bua inowera, awa kotumai nusokarera wamunora, awa duawa osero tepo wamunoya. 39Ota bua inowera awa Anutura kotumaira inuamunora, awa ninekare nukare kaputamunowa. Nikare bua nusokare sisinoise Anutu iwo wanowa awa.” Ago senua awa.

Nukare aposolo wamu meni dewa yawa sara wewa.

40Ge ago senu niniwa te wenu aposolo zawa sewa witi aunaira niwa wamu meni dewa. Dero Yesura zazo bowire amira ge noko tugata wai azu, azu sero iyetiwa bamuwa awa. 41Iyetiwa Tua numorekare ginu te wenu nukare zazo nuso emo wamu pumuwa amira yawa sara inoise aunaira ena osero bamuwa awa. 42Are nukare waiko be giti ibu bamura enata ibu mare ena Yesu Kristora Oziga Ewanana kaka duamu tugata-magata inoise noisowa awa.