Search form

Aposolo 5:16

16Nata pei-mamai Yerusalem zimuro itiwa amira ema bama dainiro meni aposolora nana kokouniwa awa. Nukare otao nusokare yayare bi mokara itai amire dai puro masara kora wasara kokopai wero susawisowa awa.