Search form

Aposolo 5:22

22Ago sewa polis meni baro benai sora ena kau wero giro ewesemuro ego sewa awa,