Search form

Aposolo 5:26

26Ago senu polisra giti kopi ami dubu nuso pumunu bamuro aposolo dubu wewetiro uzumuro puro muwa. Ema bama meni nukare aposolo dubu emo omata meni dai azu, nukare iwo pena-pana kaka wamu, saitiro puro muwa awa.