Search form

Aposolo 5:27

Aposolo meni giti kopira aunaira ena azu kaka wamu ge sewa.

27Nukare aposolo puro baro aunaira potiwa giti kopi dubura nana benaura dopewa pris bamu meni ge ego senua awa,