Search form

Aposolo 5:31

31Eri Anutu meni soero nuso nana wana mera potiro Gita Wai Ema, o Soyai Ema nasokai potisia. Isreli ema nakai duba nasokai kapetenanakai pasina nasokai disamu sero ago wisia awa.