Search form

Aposolo 5:33

Gameliel nu otao mamai nuso meni aposolo iwo wai azu,

awa-diarise senua.

33Aposolo meni ago sewa niniro tini kapai waya puro aposolo damu sewa awa.