Search form

Aposolo 5:34

34Damu sewa, ata aunai nusokarera Farisayo zo itinua, zazo nuso Gameliel. Nu lo ge gipai ema zo. Ema bama dapikarago meni zazo nuso de ike nitinoise noisowa. Nune eriro polis meni aposolo puro ose kakame nara be pei-kaka ago itarise senu osewa,