Search form

Aposolo 5:35

35otao mamai nusore ego senua awa, “Isreli otao mamai naso, nikare ema awa waya wamu sero giro kotumuro baitiro amire wewo.