Search form

Aposolo 5:9

9Ago senu giro Petoro meni ina ego senua awa, “Nito nogoro Tuara Ozana gaero gamu sero ge da sesewito? Iu niso gowetera mai dubu awa zeme-zemeke so be atune dopero itera. Are nukare ni da ago puro baro gowamunora.”