Search form

Aposolo 6:7

7Are Anutura ge sisiniro bamunu erama witai meni niniwa. Yerusalem ena ema bama dainiro meni Yesura dubu amira nana susumuwa. Ota pris dubura nana eni dainiro meni Yesura ge niniro dipinoisowa awa.