Search form

Aposolo 7

Stiwen meni ewowo-kawowo nusokarera uge dinua.

1Pris bamu meni Stiwen atata wero ego senua awa, “Ge tora awa ge me ni?” 2Ago senu Stiwen meni ina ego senua awa, “O otao mamai naso, babezinoma naso, ge sana niniu. Ewowo nasokai Abraham nu Heran nate kaka bayamu Mesopotemia zebura dago noinu amire Anutu zasimaire meni kei awero numore ego senua awa, 3‘Ni zebu susu niso ata dubu niso awa doro nane zebu zo gipamunona amira baro nuamunosa.’ 4Ago senu nu ge awa niniro zebu nuso Kalidia awa doro Heran nate baro noisonua awa. Ago noinu mama nuso betenu Anutu meni zebu amira ana uzumuro puro mu zebu nowenakai amira ninua. 5Puro muro zebu oko dirieninu nuso wenua. Tepo awa. Agewa zo da di numore kaka potamu wenua. Nu ata saisibuna nusore meni ama topetarise seroninua. Awa nu mai tepo noinua be amire Anutu meni ago seroninua awa. 6Anutu meni ge zo numore ego senua awa, ‘Saisibuna niso meni zebu seka zora baro esewa noise sou bua gege inoise zepa 400 ago yayara tame nuamunora awa.’ 7Ota nu ge zo susumuro ego senua awa, ‘Sou bua warise sero pumamunora, ema awa ina potana saisibuna niso duara zebu awa doro zebu emira muro na bowi inoise nuamunora.’ Ago senua awa. 8Anutu meni ago sero nukare numore dai tayarise sero tairo nuai nuso Abrahamre potiro tayai awa damu-damuke itaise Abraham ata dubu nusore meni tani tama aiso kapai awa puro nuarise senua. Are mai nuso Isaka kei awero itinu waiko be 8 wenu Abraham meni maira tama aiso kapenua. Da ago ine Isaka meni Yakobo kei awenu tama aiso nuso kapenua, noko Yakobo meni ewowo-kawowo nasokai 12 kei awasara tama aiso nusokare kapinoisonua awa.

9Are ewowo-kawowo nasokai meni kiaka nusokare Yosefere kotumai waya pumuro moni emo ema enira nana wanera potiwa puro bamu Izip zebura niwa sou bua inoisonua. Ago baro noinu Anutu meni numore dai noisonua. 10Noise Yosefe duba naira ena soero puro kotumai ewanana potinu Izip ema tua Fero meni ginu kokopai wenu giro ibu mara nusore natare emare awa dia nuaise ema tua potinua awa. 11Potinu noinu Izip zebura o Kenan zebura be dora botiyo bamubake kei awenu so dapikarago nena tepo wenua. Ago wenu ewowo-kawowo nasokai meri betero nena nai kau inoise noisowa. 12Are Yakobo meni ‘Izip zebura ma itia,’ asewa niniro giro mai awiso nuso iyetinu ago bamuwa. 13Ama nukare Izip zebura noko bamuwa Yosefe meni susu nuso awa namisini nusore kereninua. Ago wenu Fero nu da ago Yosefera dubu ginua. 14Are Yosefe meni mama nuso Yakobo ata dubu nuso dapikarago ema bama 75 awa zawa senua awa. 15Zawa senu Yakobo dubu nusore Izip zebura baro iteye betenu ewowo-kawowo nasokai da ago bebeteniro tepo wewa awa. 16Betewa wetu nusokare puro kapeteniro bamu Sikem nate niwa awa. Gita Abraham meni Sikem nate Hemora saisibuna amira zebu zo bi ditira asero moni meni zuma gaenua amira gowewa awa.

Stiwen meni Mosera uge dinua.

17Ge Anutu meni Abrahamre senua awa me waira be zora awinoinu nukare Izip zebura ena dainiro wisika asewa. 18Ago inoise noiwa Izip ema tua seka zo kei awenua. Nu ami Yosefera susu kaka gamu wenua. 19Are ema tua ami ewowo-kawowo nasokai etete niro gera-gaira wenua. Ago inoise senu nukare mai uno nusokare betaira gegeniro apitinoisowa. 20Be amira ana Mose kei awenua. Nu mai giti boure. Kei awenu bezero mia mamera nana sora puro itiwa inua etorobara wenua awa. 21Ago inoe ape betaira niwa Ferora mai bama diri meni tamuro mai nuso asero puro dia wenu bazinua. 22Ago wenu Ferora ema dubu meni Izip emara ninai dapikarago gipewa niniro baitiro bua inoise ge senu kokopai gege wenua awa.

23Are Mose nu noe ema wenu zepa nuso 40 wenu Isreli ema otao mamai namisini nuso gamu sero bamunua. 24Baro Izip ema zo meni Isreli zo doinoinu giro otao nuso soero Izip ema ina denu betenua. 25Ago inoise ego kotumunua awa, ‘Dubu naso Ferora wanera ena soero panise Anutu meni bua inoya, awa gamunora.’ Ago kotumunua, ata nukare oko giwa. 26Ago wenu pina atinu Isreli ema eto ina-da inoiwato nu baro tamuro kapinoise ego senua awa, ‘Nito dubu da ami nogoro iwo ina-wa inowito?’ 27Ago senu ema zuzuna zaawero otao nuso denua ami Mose ziriniro ge ina ego senua awa, ‘Ni ema tua nasokare ni? Ni dia ai meni potinu? 28Awenakai agore ni Izip ema zo doitasa, ago ine na damu tosita?’ 29Ge ago senu Mose meni ge awa niniro giro azu baro Midian zebura ema enira nana soe esewa noisonua. Ago noise bama atiro mai mata diri eto pumunua awa.

30Ago noinu zepa 40 tepo wenu bamu ware niro dirumu Sinai amira susura baro noinu ni pei-mamai itiwa amira zora niao awinoinu niao mokara ena angelo zo meni kei awenua. 31Are Mose nu niao awa nogoro kei awinoi, awa gane, asero zorage bamunu Tuara ge ego kei awenua awa, 32‘Na ewowo-kawowo nisokarera Anutu. Na Abrahamto Isakare ata Yakobo amira Tua wero itewena.’ Ago senu Mose te-wana zipenu azu inoise iri ago nai ine tepo wenu dopenua. 33Dopenu Tua meni ego senua awa, ‘Zebu patitinosa awa saramai awa, are te nisora sandol dute. 34Ema mamai naso Izip zebura ena dero kaputitinuawera dire-buare inowera awa iri bage niro gena. Are na nukare soero pamu sero osisinona awa. Are ni eri. Izip zebura iyetana noko bayamunosa.’ Ago senua awa.

35Are Isreli ema nukare Mose azu sero ego sewa awa, ‘Ni ai meni ema tuata dia nasokare potinu?’ Ema azu sewa da awa Anutu meni ema tua o soyai ema nusokare waise sero angelo nuso iyetinu niao mokara ena kei awero bua ge awa senua. 36Angelo ami nu soremunu zewai wero buara bamunua. Buara noise Izip zebura baro Isreli ema bama uzumuro Izip zeburata Ewa Izaira ena tani putoure inoise puro munua awa. Nu nukare puro ware noise tani putoure inoise noinu zepa 40 wenua. 37Mose meni Isreli emare ge ego tugata wenua awa, ‘Anutu meni nisokare nana soe ena porofete zo na ine nimorekare tamamunoya.’ 38Ago senua awa. Nu da ami zebu soe ena Isreli ema bama noisowa amire dai noisonua. Nu ewowo-kawowo nasokaire dai noise Sinai dirumura ena angelora bera zewai wai ge niniro ganisekai sero gaenua awa.

39Ewowo-kawowo nasokai meni Mosera ge ninai azu sero Izip zebura kapetenamu sero duba nusokare bamu Izip zebura ninua. 40Ago wenu nukare Aronre ego sewa awa, ‘Ni ititi eni kewasa tua nasokai asanakai ititi ami nakai gita wai bayanekai. Mose nakai Izip zebura ena uzumuro puro musia nu sisisita nogo wisi, awa nakai kaka gamu.’ Ago sewa awa. 41Ago sero ititi zo bulimakao mai ine wero zame potitinoise tua opi wana meni wewa amira bona inoise yawa sara wewa. 42Nena awa wewa Anutu meni nukare doro pasina nusokarera ina tamarise senu duba nusokare sisero inuare kunare bowi inoisowa. Are porofetera buku amira ge ego gayai itia awa,

Isreli dubu, nikare zepa 40 ware noise wora zameta zame eni potitinoise na emo potitinoisouta? Tepo awa.

43Nikare tua opi zazo Molak amira seli boa yere ibu awa dimuro izima-sauma inoise noisowa. Nikare tua opi zo zazo Refan amira kunara ititi puro noisowa. Nikare nena awa bowi wamu sero wana meni wewa awa. Are na nikare nata Babilon amira atune potana nuamunowa awa.

Stiwen meni Anutura seli ibu amira uge dinua.

44Ewowo-kawowo nasokai meni ware noise seli ibu puro noisowa. Seli ibu ami ‘Anutu ego itia’ awa kerenitinoisonua. Anutu meni Mosere seli ibura ititi gipinoise da ago ine warise senu te wewa awa. 45Seli ibu awa ewowo-kawowo nasokai meni susumuro susumuro puro tupie dowa Yosua meni gita wenu ana Anutu meni ema dubu eni dero tunenu bamuwa. Are ewowo-kawowo nasokai meni dubu enira zebu awa puro mamana wero seli ibu nusokare puro ago potiwa itisonua itinu Dawidi kei awenua. 46Dawidi kei awero noinu Anutu meni nuai nuso ginu ewanana wenua. Are Dawidi meni Anutu Yakobo meni bowi inoisonua amira itai-matai tamamu sero Anutu begomo senua. 47Ata Solomon meni Tua emo ibu wenua. 48Ata Anutu bamubake ami ibu emara wana meni wai amira itai-matai oko inowia. Porofetera bera ge ego gayai itia ewa,

49Tua meni ego toya awa, ‘Utu awa arumai simaire naso awa. Ota zebu meni awa te guta wai naso. So naso nogo wai wawa te wamunoi? Ota itai-matai naso awa nogo nogo wai tamawa te wamunoi? 50Na wana naso meni nena dapikarago kaka tamamu weni, tanita? 51Nikare ge dai ema. Dubare danare nisokare kaka keyamu diga emara ine. Ewowo-kawowo nisokare inoisowa da ago ine nikare inoise Ozanara ge dimai azu towewa. 52Ewowo-kawowo nisokare meni porofete dapikarago kaka awa-diamu yaya potiwa awa. Ema Saramaira Mama kei awaise ge gita sewa ema dubu awa dai dewa betewa. Ota nikare nu awa betaise sero kereniro doisewa awa. 53Anutura lo ge angelora be meni sai awa ninekare pumuro kaka dimamu wisewa.”

54Stiwen meni ge ago senu Yudara gita wai ema meni niniro tini gamai bamubake pumuwa. 55Ata Stiwen nu Ozana meni moka nusora be munu iri utura nitinoise Anutura zasimai gosinoise Yesu Anutura wana mera dopero itinu giro ego senua awa, 56“Na utu be zaumi Emara Mai Anutura wana mera dopero iti gosinona.” 57Ago senu ge guninoise dana wana meni gogowero dapikarago eriro muro nu saniwa awa. 58Saniro puro baro nata atura ena omata meni dewa. Ago inoise ema Stiwenre opi sewa ami tama woi nusokare dutero mai zo zazo nuso Saulo amira nana dubu dewa. 59Ago wero Stiwen omata meni doinoiwa begomo toise ego senua awa, “O Tua Yesu, ni ititi naso pumuyo.” 60Ago sero bawa diro zawa gatero ego senua awa, “Tua, pasina nusokare ei awa diseyo.” Ago sero betenua. Dewa betenu Saulo meni ginu kokopai wenua awa.