Search form

Aposolo 7:13

13Ama nukare Izip zebura noko bamuwa Yosefe meni susu nuso awa namisini nusore kereninua. Ago wenu Fero nu da ago Yosefera dubu ginua.