Search form

Aposolo 7:26

26Ago wenu pina atinu Isreli ema eto ina-da inoiwato nu baro tamuro kapinoise ego senua awa, ‘Nito dubu da ami nogoro iwo ina-wa inowito?’