Search form

Aposolo 7:27

27Ago senu ema zuzuna zaawero otao nuso denua ami Mose ziriniro ge ina ego senua awa, ‘Ni ema tua nasokare ni? Ni dia ai meni potinu?