Search form

Aposolo 7:3

3‘Ni zebu susu niso ata dubu niso awa doro nane zebu zo gipamunona amira baro nuamunosa.’