Search form

Aposolo 7:30

30Ago noinu zepa 40 tepo wenu bamu ware niro dirumu Sinai amira susura baro noinu ni pei-mamai itiwa amira zora niao awinoinu niao mokara ena angelo zo meni kei awenua.