Search form

Aposolo 7:4

4Ago senu nu ge awa niniro zebu nuso Kalidia awa doro Heran nate baro noisonua awa. Ago noinu mama nuso betenu Anutu meni zebu amira ana uzumuro puro mu zebu nowenakai amira ninua.