Search form

Aposolo 7:40

40Ago wenu nukare Aronre ego sewa awa, ‘Ni ititi eni kewasa tua nasokai asanakai ititi ami nakai gita wai bayanekai. Mose nakai Izip zebura ena uzumuro puro musia nu sisisita nogo wisi, awa nakai kaka gamu.’ Ago sewa awa.