Search form

Aposolo 7:5

5Puro muro zebu oko dirieninu nuso wenua. Tepo awa. Agewa zo da di numore kaka potamu wenua. Nu ata saisibuna nusore meni ama topetarise seroninua. Awa nu mai tepo noinua be amire Anutu meni ago seroninua awa.