Search form

Aposolo 7:52

52Ewowo-kawowo nisokare meni porofete dapikarago kaka awa-diamu yaya potiwa awa. Ema Saramaira Mama kei awaise ge gita sewa ema dubu awa dai dewa betewa. Ota nikare nu awa betaise sero kereniro doisewa awa.