Search form

Aposolo 7:60

60Ago sero bawa diro zawa gatero ego senua awa, “Tua, pasina nusokare ei awa diseyo.” Ago sero betenua. Dewa betenu Saulo meni ginu kokopai wenua awa.