Search form

Aposolo 7:7

7Ota nu ge zo susumuro ego senua awa, ‘Sou bua warise sero pumamunora, ema awa ina potana saisibuna niso duara zebu awa doro zebu emira muro na bowi inoise nuamunora.’ Ago senua awa.