Search form

Aposolo 7:9

9Are ewowo-kawowo nasokai meni kiaka nusokare Yosefere kotumai waya pumuro moni emo ema enira nana wanera potiwa puro bamu Izip zebura niwa sou bua inoisonua. Ago baro noinu Anutu meni numore dai noisonua.