Search form

Aposolo 8

Saulo meni Yesura dubure gera iwo zaawenua.

1Are be da amire Yerusalem nate ena Yesura dubure gera iwo bamubake zaawewa. Ago wewa nukare bozero Yudaya zebura, o Samaria zebura bamuwa. Aposolo dubu meni gege kaka bozamu Yerusalem dago noisowa. 2Ema eni Tuara gera ama inoise noisowa ami Stiwen gowero di bia bamu wewa awa.

3Ata Saulo meni awa Yesura dubu gera-gaira inoise so sero witiro emare bamere dero zumuro puro benai sora potinua awa.

Filip meni Samaria zebura baro Oziga Ewanana tugata wenua.

4Yesura dubu bozewa ami nata sero noise Tuara ge tugata inoise noisowa. 5Nusokare nana zo Filip meni Samaria emara nata giti kopi amira kei awero Kristora Oziga Ewanana awa tugata wenua. 6Tugata wenu ema dubu bamubake meni ge nuso niniro tani putoure inoinua awa giro dana zaawero ge nuso niniro baitiwa. 7Nu bi dainiro tunenu zawa gatero emara mokara ena kei awero bozero bamuwa. Ota nu zabura wewenaire te amaire awa kora wenu kokopai wewa. 8Ago wenu nata amira yawa sara bamubake kei awenua awa.

9Ata nata da amira ema zo noisonua zazo nuso Simon. Nu goe wai ema. Are nu nutope “Na ema bamubake” asero goe bua wasai Samaria ema dubu meni gasara nu witai inoisonua. 10Are ema witaita osai dapikarago ami dana zaawero ge nuso ninitinoise ego toisowa awa, “Ema ei awa Anutura putou bamubake numore potai awa.” 11Nu be iboi-tatana goe nuso inoise emara duba sisinoisonua, are nukare dana zaawero ge nuso niniro awinoisowa. 12Ata Filip meni Anutu imata Tua wero nuamunoya amira Oziga Ewanana tugata inoise Yesu Kristora ge uge tugata wenu niniro Yesu tuma diwa nu emare bamere ge ou gutenua awa. 13Ago wenu Simon nu da ago Anutura ge nininu me wenu ge ou gutenu nu Filipre tairo noisonua awa. Ago noinu Filip meni tani putoure wasai giro di tainitinoise noisonua awa.

Petoroto Yohanere nuto Samaria nate bamuwato.

14Samaria ema dubu nukare Anutura ge niniro duba nusokarera potiwa amira oziga meni Yerusalem nate aposolo dubura nana bamunu niniwa awa. Niniro giro Petoroto Yohanere Samaria zebura iyetiwa bamuwato awa. 15Baro kei aweroto Ozana meni nusokare nana toiro be maise Tua begomo sewato. 16Nera kota, gita Ozana meni nusokare nana kaka osamu. Nukare Yesura zazora gege ge ou gutewa. 17Are aposolo eto wana nusoto giti nusokarera potiwato Ozana meni nusokare nana osero be munua awa.

Simon nu Ozana potaira putou awa zuma gaero pumamu senua.

18Aposolo nuto emara nana gitine wana potiwato amira Anutu meni Ozana potinu pumuwa awa Simon meni giro moni puro bamu nusoto nana niro moni pumariseto sero ego senua awa, 19“Nito Ozana potaira putou awa namore dai potawato wana naso ema zora nana gitine potana amire Ozana pumae.” 20Ago senu Petoro meni numore ina ego senua awa, “Ozana potaira putou awa Anutu meni nupe potitinowia, putou awa nine moni meni zuma gaero pumamu tosa, are nima ata moni nisore dai gera wawiseto tona. 21Anutu meni duba niso gi te kaka wamu inoya. Are ni nakare tairo bua ewa wai sogo ine tepo. 22Ni kotumai waya niso awa doro duba kapeteniro tani waya wamu kotupitinosa amira pasina Tua meni disaise isa seyo. 23Ni duba-duba bamu wawesa pasinara mui meni ni beniro baitinu nowesa, awa gosinona.” 24Ago senu Simon meni ina ego senua awa, “Nito na emo Tua begomo sawato nena towato awa naso nana oko kei awaise.” Ago senua awa.

25Aposolo eto meni Yesura susu giwato amira ge kerenitinoise ema bama Tuara ge tugata wero amire Yerusalem nate ewesemuro bamuwato awa. Ewesemuro susawise Samaria zebura nata witai itiwa amira ana Oziga Ewanana tugata wero bamuwato awa.

Filip meni Itiopia ema zore Oziga Ewanana tugata wenua.

26Tuara angelo zo meni Filipre ego senua awa, “Ni sia wero ebata ike kena Yerusalem nate ena ose Gasa nate nitinowera ebata amira bamuyo.” (Ebata awa zebu erama tepo amira itia.) 27Ago senu giro Filip meni eriro bamunua awa. Itiopia zebura bama tua bamu zo noisonua zazo nuso Kandasi amira soremai nuso zo nu bama tua bamu amira wau moni dia noisonua, nu ami Anutu bowi wamu sero bamu Yerusalem nate niro 28Anutu bowi wero noko tera nate bayamu sero karisira ewesemuro susawise ge porofete Yesaya meni gaenua awa azipitinoise susaunua. 29Susaunu Ozana meni Filipre ego senua awa, “Ni karisi omira zorage bamu, tairo bayase.” 30Ago senu Filip meni sumuro baro tamuro ema nu porofete Yesayara ge gayai awa azipitinoinu giro atata wero senua awa, “Ge azipitinosa amira susu gosinosita?” 31Ago senu ema ami ina ego senua awa, “Ema zo meni na kaka tugata wamu wai na natope nogo nogo wero gera susu ninamunoni?” Ago sero Filip wara witaise senu wara witiro arumunu eroma bamuwato awa. 32Ge gayai azimunua awa ego ewa,

Lama zo dero azamu sero puro susawewera ago ine nu awa.

Ota lamara tu kapamu sero wawera ge amu inowera ago ine nu ge kaka samu wenua.

33Nukare nu isimuwa. Nukare koto inoise ge me numore oko sewa.

Zebura nuai nuso kapewa tepo wenua, are ai meni dubu nusora ge uge wai te inoi?

34Are ema giti kopi meni Filip atata wero senua awa, “Nine se ninane. Porofete nu are ago senu? Numoreta ema zore senu?” 35Ago senu Filip meni porofetera ge awa puro Yesura nana potiro Yesura Oziga Ewanana tugata wenua. 36Ago sero susaumiteto ou butu zora kei aweroto ema iti kopi ami ego senua awa, “Gi. Ou itia ewa. Na ge ou gutasa te wamunoita?” [ 37Ago senu Filip meni ina ego senua awa, “Ge tugata wetena awa ziro tata-tata wasa giro na ni ge ou gutana te wamunoya.” Ago senu ina ego senua awa, “Yesu Kristo nu Anutura Mai me awa ziro tata-tata inona.”] 38Ago sero wo dopariseto senu dopewato nuto Filipre ose oura niwato awa. Osero Filip meni ema awa ge ou gutenua. 39Ago wero oura ena wititinoiwato Tuara Ozana meni Filip tutamu puro ewe bamunu ema giti kopi meni Filip kaka gamu wero nu yawa sara inoise ebata nusora bamunua awa. 40Ota Filip nu Azoto nate kei awenua awa. Kei awero ana zaawero nata sero ge tugata wero susaumite Sisaria nate kei awenua awa.