Search form

Aposolo 8:18

Simon nu Ozana potaira putou awa zuma gaero pumamu senua.

18Aposolo nuto emara nana gitine wana potiwato amira Anutu meni Ozana potinu pumuwa awa Simon meni giro moni puro bamu nusoto nana niro moni pumariseto sero ego senua awa,