Search form

Aposolo 8:19

19“Nito Ozana potaira putou awa namore dai potawato wana naso ema zora nana gitine potana amire Ozana pumae.”