Search form

Aposolo 8:25

25Aposolo eto meni Yesura susu giwato amira ge kerenitinoise ema bama Tuara ge tugata wero amire Yerusalem nate ewesemuro bamuwato awa. Ewesemuro susawise Samaria zebura nata witai itiwa amira ana Oziga Ewanana tugata wero bamuwato awa.