Search form

Aposolo 8:3

3Ata Saulo meni awa Yesura dubu gera-gaira inoise so sero witiro emare bamere dero zumuro puro benai sora potinua awa.