Search form

Aposolo 8:30

30Ago senu Filip meni sumuro baro tamuro ema nu porofete Yesayara ge gayai awa azipitinoinu giro atata wero senua awa, “Ge azipitinosa amira susu gosinosita?”