Search form

Aposolo 8:31

31Ago senu ema ami ina ego senua awa, “Ema zo meni na kaka tugata wamu wai na natope nogo nogo wero gera susu ninamunoni?” Ago sero Filip wara witaise senu wara witiro arumunu eroma bamuwato awa.