Search form

Aposolo 8:32

32Ge gayai azimunua awa ego ewa,

Lama zo dero azamu sero puro susawewera ago ine nu awa.

Ota lamara tu kapamu sero wawera ge amu inowera ago ine nu ge kaka samu wenua.