Search form

Aposolo 8:33

33Nukare nu isimuwa. Nukare koto inoise ge me numore oko sewa.

Zebura nuai nuso kapewa tepo wenua, are ai meni dubu nusora ge uge wai te inoi?