Search form

Aposolo 8:35

35Ago senu Filip meni porofetera ge awa puro Yesura nana potiro Yesura Oziga Ewanana tugata wenua.