Search form

Aposolo 8:7

7Nu bi dainiro tunenu zawa gatero emara mokara ena kei awero bozero bamuwa. Ota nu zabura wewenaire te amaire awa kora wenu kokopai wewa.