Search form

Aposolo 8:9

9Ata nata da amira ema zo noisonua zazo nuso Simon. Nu goe wai ema. Are nu nutope “Na ema bamubake” asero goe bua wasai Samaria ema dubu meni gasara nu witai inoisonua.