Search form

Aposolo 9

Tua meni Saulora nana kei awenu duba kapeteninua.

1Saulo nu Tuara dubu gera-gaira inoise dai betarise sero moka nusora goroba kei awenu giro bua waira peu wenua. Ago wero bamu pris bamura nana niro 2pas potaise senu giro pas gaero potinua awa. Pas awa Yuda dubu Damaskas nate noisowa amira yere ibura potiro Saulora nuai nusore buare kereninua awa. Kereniro Tuara Ebata Sekara nuara tamuro beniro puro mu Yerusalem nate naise sero gaenua awa. 3Are nu pas awa puro susaumite Damaskas nate zorage awinoinu zasimai zo meni utura ena tutamu osero nuso nana gaenua awa. 4Gaenu Saulo zebura duro itise ge ego nininua awa, “Saulo, Saulo, ni nogoro na dero tuninoise nowesi?” 5Ago senu Saulo meni atata wero senua awa, “Tua, ni aweni?” Ago senu Tua meni ina ego senua awa, “Dero tuninoise nowesa Yesu na awa. 6Ata ni eri. Nate bayasa nena wasise sai itia, awa tugata wamunora awa.” Ago senua awa. 7Ema numore dai tupiwa ami ge tepo wenu dopewa. Nukare ge gege niniwa awa. Ata emara giti moka meni awa kaka gamu wewa. 8Are Saulo nu zebura ena eriro giti panero so ginu mume gege wenua. Ago wenu ema dubu nuso meni wana ziro puro bamu Damaskas nate niwa 9waiko be etorobara giti guma wenu nenare oure kaka namu itinua awa.

Anania meni Saulora giti moka kora wenua.

10Damaskas nate Yesura dubu amira zo noisonua zazo nuso Anania. Nu atua ine inoinu Tua meni nu zawa senua awa, “Anania.” Zawa senu Anania meni ego senua awa, “Tua, na ewa.” 11Ago senu Tua meni numore ego senua awa, “Ni eri. Ebata zazo Sonai asinowera amira baro ema zo zazo Yuda amira nana sora witiro ema zo zazo nuso Saulo, nu Taso natara, nu awa tamamunosa. Nu isa toise itia. 12Nu atua ine inoise nena ego ine gia: Ema zo zazo nuso Anania ami nuso nana kei awero giti panaise wana nuso gitine potia.” 13Tua meni ge ago toise tugata wenu Anania meni ina ego senua awa, “Tua, ema amira uge waya diawera gosinowena. Nu Yerusalem ena dubu nisora nana eni dainiro gera-gaira inowia. Agoro nakare nata emira da ago zazo niso bowi inowenakare awa dai beniro puro bayaise pris babezinoma meni ge gaitara awa.” 14Anania meni ago senua, ata Tua meni ego senua awa, “Ni ago bayasise tona. Ema awa bua mai naso pupinona. Are nune zazo bowire naso puro ema Yudakora nanata ema tuara nanata Isreli dubura nana puro sero sero susawiaise. 15Nu zazo bowire naso tugata wamu yayare duba naire nuamunoya, awa nane gipana gamunoya.” Ago senua awa. 16Ago senu Anania meni baro so senua amira witiro wana nuso Saulora gitine potiro ego senua awa, “Saulo, otao naso, Tua ebete ena niso nana kei awisia, nu awa Yesu awa. Nu ami na iyeti niso nana tupena ewa. Ni giti panasa Ozana meni niso nana be mai nuase.” 17Ago senu Saulora giti mokara ena wo tata ine osenu giti panenua awa. Ago wero eriro senu ge ou gutewa awa. 18Ago wenu nena niro putou pumunua awa.

Saulo Tuara bua zaawenu nu iwo wewa.

19Saulo meni Yesura dubu Damaskas noisowa amire dai waiko be eni ago noisonua awa. 20Ago noise awita sero Yuda emara yere ibu ago itisowa amira baro toiro Yesura oziga kereniro tugata inoise ego toisonua awa, “Yesu nu Anutura Mai.” 21Ago tugata wenu niniwa te kaka wamu wenu nukare nutopekare ego ina-sa wewa awa, “Ema ami Yerusalem nate ena Yesura zazo amira isa towera dubu awa giro gera-gaira inowia. Ota ena da ago nu Yesura dubu awa beniro puro pris babezinoma nana bayamu musia, nu ami mia awa.” Ago ina-sa wewa awa. 22Ata Saulo meni zewai-zawai wero Yesu nu Soyai Ema Kristo me amira ge susure sero baitiro Yuda ema Damaskas nate noisowa awa tugata wenu niniro ne seri wero dowa.

23Ago inoe donu Yuda ema auniro Saulo damu sero ge diwa dagimunua awa. 24Ge diwa dagimunua, ata Saulo meni ge awa nininua awa. Nukare Saulo damu sero natara toyai be sero pire waikore uma inoise noisowa awa. 25Ago inoiwa giro Saulora dubu meni pire nu kanera peniro natara goma atune potiwa osero bamunua awa.

26Saulo meni baro Yerusalem nate kei awero Yesura dubu amira nana susumamu senu giro azu wewa. Awa nera kota, nu Yesura mai wenua awa giwa me kaka wamu wenua. 27Azu wewa giro Banaba meni Saulore otao wero aposolo dubura nana puro baro Tua meni ebete ena Saulora nana kei awero ge tugata wenu Damaskas nate ena azu tepo Yesura Oziga Ewanana kereninua amira uge dinua awa. 28Ago wenu Saulo nu numorekare dai noise Yerusalem nate ena izima-sauma inoisonua. 29Ago itise Tuara ge awa emare azu kaka wamu tugata inoisonua. Ago wasai Yuda ema Grik ge ninai ami numore dai Tuara ge awa toise ge ina-sa inoisowa awa. Ago inoise Saulo damu sero ebata tamamu sero wewa awa. 30Ago inoiwa giro otao mamai nuso meni nu uzumuro puro baro Sisaria nate kei awero wara potiro iyetiwa bamuro Taso nate kei awenua awa.

Yesura dubu nukare begare noisowa.

31Nukare Saulo iyetiwa bamunu amire Yesura dubu Yudaya zebura ata Galilaya zebura ata Samaria zebura noisowa nusokare nana gera bega kei awenua awa. Begare noise gera putou poti dara niro zewai wewa. Ago wero Tuara zazo de ike nitinoise noisowa. Ago inoiwa Ozana meni nukare soremunu ema bama witai Yesura dubure tairo noisowa awa.

Petoro meni ema zabura wai zo kora wenua.

32Petoro nu buara izima-sauma inoise noe osero Yesura dubu Lida nate noisowa amira nana kei awenua. 33Ago kei awero ema zo zazo nuso Ainia awa ginua. Nu zabura wero iteye donu zepa 8 wenua. 34Are Petoro meni numore ego senua awa, “Ainia, Yesu Kristo meni ni kora inoya. Are eriro sawa niso boze.” Ago senu eya erinua awa. 35Ago wenu Lida natara ata Seron garawira ema bama meni giro duba kapeteniro Tuara dubu wewa awa.

Petoro meni Tabita awa-uzenu seka wero erinua.

36Yesura dubu amira nana bama zo Yopa nate noisonua, zazo nuso Tabita. Grik gera Dokas. Nu dumi pumai inoise kora wai bua dainiro inoisonua. 37Are Petoro nu Lida nate noinu Tabita yaya puro betenua awa. Betenu woi nuso sewero so moka zora puro witiro potiwa. 38Lida nata awa Yopa nata zorage itinua, are Yesura dubu meni Petorora bowi niniro ema eto iyetiwa nuso nana baro ego sewato awa, “Nato ni puro nata nasokarera eya bayanekai.” 39Ago sewato Petoro meni ge awa niniro peu wero ema eto amire dai bamuwa awa. Baro kei awenu bama betai itinua amira nana sora puro witiwa awa. Witi sora niro bama kuma dapikarago Petoro zimuro di toise mo wapere tama woire Dokas meni seka noise gaenu pumuwa awa gipewa. 40Ago wewa Petoro meni nukare eseninu ose dura niwa bawa diro isa senua. Isa sero tepo wero iri betaira nana niro ego senua awa, “Tabita, ni eri.” Ago senu giti panero Petoro giro eriro arumunua. 41Arumuro itinu Petoro meni wana ziro senu eriro dopenua. Ago wenu nu Yesura dubure bama kuma enire zawa senu witiwa Tabita nu seka wenua awa nusokare nana wanera potinua awa. 42Amira bowi meni baro Yopa natara te wenu dainiro meni Tua tuma diwa. 43Petoro nu Yopa nate itise ema zo zazo Simon, nu wo aiso bua wai ema, amira sora be dainiro noisonua awa.