Search form

Aposolo 9:11

11Ago senu Tua meni numore ego senua awa, “Ni eri. Ebata zazo Sonai asinowera amira baro ema zo zazo Yuda amira nana sora witiro ema zo zazo nuso Saulo, nu Taso natara, nu awa tamamunosa. Nu isa toise itia.