Search form

Aposolo 9:14

14Anania meni ago senua, ata Tua meni ego senua awa, “Ni ago bayasise tona. Ema awa bua mai naso pupinona. Are nune zazo bowire naso puro ema Yudakora nanata ema tuara nanata Isreli dubura nana puro sero sero susawiaise.