Search form

Aposolo 9:15

15Nu zazo bowire naso tugata wamu yayare duba naire nuamunoya, awa nane gipana gamunoya.” Ago senua awa.