Search form

Aposolo 9:16

16Ago senu Anania meni baro so senua amira witiro wana nuso Saulora gitine potiro ego senua awa, “Saulo, otao naso, Tua ebete ena niso nana kei awisia, nu awa Yesu awa. Nu ami na iyeti niso nana tupena ewa. Ni giti panasa Ozana meni niso nana be mai nuase.”