Search form

Aposolo 9:2

2pas potaise senu giro pas gaero potinua awa. Pas awa Yuda dubu Damaskas nate noisowa amira yere ibura potiro Saulora nuai nusore buare kereninua awa. Kereniro Tuara Ebata Sekara nuara tamuro beniro puro mu Yerusalem nate naise sero gaenua awa.