Search form

Aposolo 9:22

22Ata Saulo meni zewai-zawai wero Yesu nu Soyai Ema Kristo me amira ge susure sero baitiro Yuda ema Damaskas nate noisowa awa tugata wenu niniro ne seri wero dowa.