Search form

Aposolo 9:27

27Azu wewa giro Banaba meni Saulore otao wero aposolo dubura nana puro baro Tua meni ebete ena Saulora nana kei awero ge tugata wenu Damaskas nate ena azu tepo Yesura Oziga Ewanana kereninua amira uge dinua awa.