Search form

Aposolo 9:30

30Ago inoiwa giro otao mamai nuso meni nu uzumuro puro baro Sisaria nate kei awero wara potiro iyetiwa bamuro Taso nate kei awenua awa.