Search form

Aposolo 9:34

34Are Petoro meni numore ego senua awa, “Ainia, Yesu Kristo meni ni kora inoya. Are eriro sawa niso boze.” Ago senu eya erinua awa.