Search form

Aposolo 9:35

35Ago wenu Lida natara ata Seron garawira ema bama meni giro duba kapeteniro Tuara dubu wewa awa.